Aïllament tèrmic ecològic
Tlf. 93 456 14 53 93 456 14 53
IniciEstalviIVA 10%

IVA reduït

En els aïllaments tèrmics de les parets amb insuflat es permet aplicar l'IVA reduït de 10% en comptes del 21%.

 

IVA reduït del 10%

IVA reduït del 8%

S'estableix l'aplicació del tipus impositiu reduït de l'Impost sobre el Valor Añadido (IVA) per tot tipus de obres de renovació i reparació de la vivenda particular.

Entre altres requisits s'estableix que el destinatari sigui una persona física que la destini a ús particular. També quan el destinatari sigui una comunitat de propietaris per les obres fetes a l'edifici en el que es trobi la vivenda.

Rehabilit ja emet la factura fent constar que es compleix el requisit que el cost dels material aportats no excedeix del 40% de la base imposable perquè no tingui problemes legals per falta de concreció.