Aïllament tèrmic ecològic
Tlf. 93 456 14 53 93 456 14 53
IniciProductesCel·lulosa ISOFLOCFitxa tècnica de la cel·lulosa ISOFLOC

Fitxa tècnica de la cel·lulosa ISOFLOC

Cel·lulosa ISOFLOC: fitxa tècnica
Permís tècnic Europeu ETA-04/0080 de 23 de desembre de 2010
Conductivitat tèrmica (10°C, a 23°C / 50% d'humitat d'aire) 0,037 W/mxK
Capacitat tèrmica específica c 2.150 J/kgx*K
Densitats segons ETA 30-60 kg/m3
Reacció al foc EN 13501-1 Euroclase B-d0-S2 e>100mm | E-d0-S2 e>40mm
Punt d'inflamació 280ºC
Temperatura màxima permanent/intermitent 60ºC/90ºC
Resistència al foc en la construcció RF 30 (EN = REI 30) fins a RF 90 (EN = REI 90) per a totes les parts constructives (segons la Norma Alemanya/DIN 4102/2) en sostre, paret i teulada.
Capacitat de càrrega No es pot comprimir. Per això no s'utilitza per aïllar lloses de formigó contra soroll d'impacte, tot i que sí es fa servir per aïllar envans i sostres contra sorolls aeris.
Existeixen certificats de prova disponibles sobre el grau d'absorció acústica, resistència a la pressió atmosfèrica referent a la longitud i rigidesa dinàmica.
Parts constructives Certificat de prova en diversos elements constructius, amb diferents paràmetres, en diversos elementos constructivos , con diferentes parámetros, diferents espessors en sostres, parets i cobertes.
Resistència Resistència a la colmatació en els espessors aconsellats. Resistent a l'acció de rosegadors i paràsits. Fungicida. Llarga experiència avalada durant dècades.
Control de qualitat Control extern pel MPA NRW (CE). Ampli control al laboratori de la pròpia empresa. Les empreses homologades tenen un certificat i utilitzen personal format.
Es realitzen mostres en obres executades.
Sistema 3 de certificat de conformitat.
Sistema de certificat de conformitat Segons l'edició 1999/91 CEE de la Comissió Europea.
Factor de resistència a la transmissió de vapor d'aigua μ μ = 1/2
Humitat normal 8 –10% a 50% d'humitat relativa.
16 –18% a 80% d'humitat relativa.
Components 92% de paper de diaris seleccionat.
8% d'aditius (propietats ignífugues, antifúngiques i resistència a insectes).

 

Certificados

Certificats de la cel·lulosa ISOFLOC